גירושין

תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל-1969

פרק א': פרשנות   
1.       בתקנות אלה -
"המרשם" - כמשמעותו בפרק ט' לחוק;
"המנהל הכללי" - המנהל הכללי של משרד המשפטים;
"הממונה" - הממונה על המרשם;
"המפקח" - כמשמעותו בסעיף 117(א) לחוק;
"הרשם" - כמשמעותו בסעיף 116(א) לחוק;
"מוסמך בסמכויות רשם" - כמשמעותו בסעיף 116(ב) לחוק;
"הפנקסים" - הפנקסים המתנהלים במסגרת המרשם;
"לשכה" - לשכת רישום מקרקעין;
"חוק התכנון" - חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.
פרק ב': ארגון המרשם  הגדרות
(תיקון התשל"ז) 
2.       הממונה יעמוד בראש המרשם ויפעל בסמכויות ובתפקידים שנקבעו לו בחוק ובתקנות לפיו.  הממונה 
3.       אלה סמכויותיו ותפקידיו של המפקח, בנוסף לסמכויות ולתפקידים שנקבעו לו לפי החוק:
(1) קביעת סדרי עבודתן של הלשכות שבאזור סמכותו, בכפוף להוראות הממונה;
(2) פיקוח על העבודה והסדרים בלשכות שבאזור סמכותו ועל ביצוע תפקידיהם של הרשמים שנתמנו ללשכות אלה;
(3) ביצוע כל תפקיד שיטיל הממונה, אם על המפקחים כולם ואם עליו אישית.  המפקח 
4.       אלה סמכויותיו ותפקידיו של הרשם, בנוסף לסמכויות ולתפקידים שנקבעו לו לפי החוק:
(1) ניהול הפנקסים בלשכה שעליה נתמנה;
(2) פיקוח על עבודתם של עובדי הלשכה;
(3) ביצוע כל תפקיד שיטיל הממונה, אם על הרשמים כולם ואם עליו אישית.  סמכויות הרשם 
4א.       (א) אלה סמכויותיו של המוסמך בסמכויות רשם:
(1) חתימת השטר ואישור העיסקה לרישום לפי החוק ולפי תקנות 14, 15 ו-16;
(2) רישום הערות לפי החוק וסימן ג' וסימן ד' לפרק ג' לתקנות אלה;
(3) ביטול הרישום של משכנתה לפי תקנה 65(ג);
(4) ביצוע כל תפקיד אחר שיטיל עליו הרשם.
(ב) הרשם רשאי להודות, כי סוג פעולות של המוסמך בסמכויות רשם לא ייעשה אלא באישורו.  מוסמך בסמכויות רשם
(תיקון התשל"ז) 
5.       הממונה רשאי להורות, כי סוג פעולות פלוני של הרשם לא ייעשה אלא באישורו של המפקח; הוראה כאמור יכול שתהיה כללית או ללשכה פלונית.  יחוד פעולות למפקח 
6.        (א) הפנקסים יכילו -
(1) פנקס זכויות;
(2) פנקס בתים משותפים;
(3) (בוטלה);
(4) פנקס שטרות, לגבי מקרקעין בלתי מוסדרים.
(ב) צורת הפנקסים ופרטיהם יהיו כמפורט בדוגמאות שבתוספת.
(ג) הפנקסים והרישומים בהם יכול שיתנהלו בכתב-יד, בדפוס, בצילום, בסרט מגנטי, ובאמצעות מכשיר מכני, חשמלי או אלקטרוני אחר, ובכל שיטה המתאימה למערכת מיכון ובכלל זה מערכת המופעלת על-ידי אמצעים אלקטרוניים וכל אמצעי אחר בין אלקטרוני ובין ידני.  הפנקסים
[תיקונים: התשל"ז, התשל"ט (מס' 2)] 
7.       אופן ניהולם של הפנקסים וצורת ביצוע הרישומים בהם ייקבעו על-ידי הממונה.
פרק ג': הליכי הרישום
סימן א': רישום עיסקאות  צורת הרישום 
8.       רישום עיסקה ייעשה על סמך שטר שנערך כדין על-ידי הצדדים לעיסקה ואומת ואושר כאמור בתקנות אלה (להלן - שטר עיסקה); השטר יודפס או ייכתב במכונת כתיבה ויהיה לפי הטופס המתאים מן הטפסים שיקבע הממונה.  רישום עיסקה על סמך שטר
(תיקון התשל"ז) 
9.        (א) בקשה לרישום עיסקה במקרקעין תהא ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת ותהא חתומה בידי בעל המקרקעין או בעל הזכות שהוא נושא העיסקה, ותוגש לרשם הממונה על הלשכה שבה רשומים המקרקעין.
(ב) לבקשה יצורפו -
(1) שטר העיסקה מוכן לחתימה, שיומצא במקור והעתק ובמספר עותקים נוסף כמספר הצדדים לעיסקה;
(2) נסח מרישום המקרקעין; רשם רשאי להתיר קבלת בקשה גם אם לא צורף נסח מרישום המקרקעין, אם ראה כי בנסיבות המקרה יהיה זה צודק ויעיל לעשות כן, ובתנאים שקבע;
(3) מסמכים המוכיחים כשרותם של החותמים על השטר, אם הוא עומד להיחתם שלא בידי צד לעיסקה; מסמכים כאמור יודפסו או ייכתבו במכונת כתיבה; הרשם רשאי להתיר קבלת מסמכים אף אם לא הודפסו או נכתבו במכונת כתיבה, אם ראה כי בנסיבות המקרה יהא זה צודק ויעיל לעשות כן, ובתנאים שקבע;
(4) הוכחות כי שולמו כל האגרות, המסים, הארנונות ויתר תשלומי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום עיסקה במקרקעין;
(5) הסכמתו של צד שלישי לביצוע העיסקה במקום שדרושה הסכמתו לפי דין או לפי תנאי ששימש יסוד לרישום קודם או על פי נתונים בפנקסים; הסכמתו של צד שלישי תהיה בכתב ותאומת כדרך שמאמתים חתימת שטר עיסקה.  בקשה לרישום
[תיקונים: התשל"ב (מס' 2), התשל"ה, התשל"ז, התשמ"ד] 
10.      (בוטלה).  (תיקון התשל"ה) 
11.      היה אחד הצדדים לעיסקה תאגיד או שותפות, יצורפו לבקשה גם מסמכים המעידים על קיום התאגיד או השותפות, על כשירותם לבצע את העיסקה שמבקשים לרשמה ועל החלטתם לבצעה.  כשהחותם הוא תאגיד או שותפות 
12.      (בוטלה).  (תיקון התשל"ה) 
13.      אם הרישום הקיים של מקרקעין אינו מבוסס על תכנית מאושרת כדין לפי חוק התכנון או לפי פקודת המדידות, תצורף לבקשה גם תכנית שהוכנה ונחתמה בידי מודד כמשמעותו בפקודת המדידות או שאושרה לפי חוק התכנון וכן בוקרה ואושרה בהתאם להוראות שבתקנות המודדים, התשכ"ה-1965; המפקח רשאי לפטור את המבקש מחובה זו.  צירוף תכניות מאושרות
(תיקון התש"ם) 
14.       (א) התייצבו בעלי העיסקה לפני הרשם, יבדוק הרשם את הבקשה ואת המסמכים שצורפו אליה ויברר אם העיסקה כשרה לרישום ואם הנתונים בפנקסים מאפשרים את רישומה.
(ב) נוכח הרשם כי הצדדים זכאים לבצע את העיסקה וכי אין מניעה לביצועה ולרישומה, יתן הסכמתו לרישום, יחתים את הצדדים על שטר העיסקה ויאמת את חתימותיהם בחתימת ידו, לאחר שזיהה אותם והסביר להם את מהות העיסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנע שהדבר הובן כראוי ושהם חותמים מרצונם.  חתימת השטר בלשכה
(תיקון התשל"ה) 
15.      נחתם שטר העיסקה ואומת כאמור בתקנת משנה 14(ב), יאשר הרשם את העיסקה לרישום, יתן העתק מהשטר לכל אחד מבעלי העיסקה, והעיסקה תירשם בפנקס.  אישור העיסקה לרישום
(תיקון התשל"ה) 
16.       (א) התייצבו בעלי העיסקה לפני עורך-דין, יחתים אותם על שטר העיסקה ויאמת חתימותיהם בתתימת ידו, לאחר שזיהה אותם והסביר להם את מהות העיסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה, ולאחר ששוכנע שהדבר הובן כראוי ושהם חותמים מרצונם.
(א1) לצד חתימת האימות האמורה בתקנת משנה (א) יאשר עורך-הדין, בכתב, כי בדק את הפרטים המופיעים בשטר העסקה והמסמכים שצורפו לה כאמור בתקנה 9 (בתקנה זו - המסמכים) ומצאם מתאימים וראויים לעסקה המבוקשת.
(ב) נחתם שטר העיסקה ואומת כאמור בתקנות משנה (א) ו-(א1), יצרף עורך-הדין את השטר לבקשה וליתר המסמכים ויגישם לרשם סמוך לאחר מועד האימות.
(ג) נתקבל שטר העיסקה, יבדוק הרשם, או מי שהממונה הסמיכו לכך, את הבקשה ואת המסמכים שצורפו אליה, ויברר אם העיסקה כשרה לרישום ואם הנתונים בפנקסים מאפשרים את רישומה.
(ד) נוכח הרשם כי הצדדים זכאים לבצע את העיסקה וכי אין מניעה לביצועה ולרישומה, יתן הסכמתו לרישום, יאשר את העיסקה לרישום, ימסור לעורך-הדין העתק מהשטר, והעיסקה תירשם בפנקס.  חתימת השטר בפני עורך-דין ורישום העיסקה
(תיקונים: התשל"ה, התשנ"ב) 
17.      (בוטלה).  (תיקון התשל"ה) 
18.       (א) לא יהא עורך-דין מוסמך לאמת שטרי עיסקה, אם שר המשפטים, על פי המלצת הוועדה שהוקמה לכך בהודעות ברשומות (להלן - ועדת ההמלצות), החליט לשלול ממנו את סמכות האימות לתקופה שקבע או לצמיתות; וזה הרכב ועדת ההמלצות:
(1) המנהל הכללי - יושב-ראש;
(2) הממונה;
(3) שלושה חברים שימנה שר המשפטים בהמלצת לשכת עורכי-הדין.
(ב) שלושה מחברי ועדת ההמלצות, כשהיושב-ראש הוא אחד מהם, יהיו בה מנין חוקי.
(ג) הוועדה תקבע בעצמה את סדרי דיונה ואת הנוהל בעבודתה.  מי לא מוסמך לאמת שטרי עיסקה 
19.      (בוטלה).  (תיקון התשל"ה) 
20.      (בוטלה).  (תיקון התשל"ה) 
21.       (א) המחתים את בעלי העיסקה יזהה אותם על פי תעודת זהות או דרכון.
(ב) המחתים רשאי להחתים בעל עיסקה אף ללא הצגת תעודת זהות או דרכון, אם החותם ידוע לו אישית או אם זהותו הוכחה, להנחת דעתו, בכל דרך שהיא; נהג כן - יציין עובדה זו בגוף השטר המאומת.
(ג) הוראות תקנה זו יחולו, בשינויים המחוייבים, על כל מקרה של קביעת זהותו של אדם לענין תקנות אלה.
סימן ב': רישום ירושה  זיהוי בעלי העיסקה 
22.      רישום ירושה יהיה על פי בקשה מאת מעוניין בדבר.  רישום ירושה על פי בקשה 
23.       (א) הבקשה לרישום ירושה תוגש בלשכה שבה רשומים המקרקעין שלגביהם מבקשים את הרישום.
(ב) לבקשה יצורפו -
(1) צו ירושה, צו קיום צוואה או צו הנהלת עזבון, מאת בית-משפט או בית-דין דתי או רשם לעניני ירושה מוסמך;
(2) נסח מרישום המקרקעין שלגביהם מבקשים את הרישום.  הגשת הבקשה
(תיקון התשנ"ט) 
23א.      (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה של שכירות, ונוכח הרשם כי בהתאם לתנאי השכירות יכול המשכיר לבטלה בגלל מותו של השוכר או בגלל אירוע הנובע ממותו של השוכר, יעכב את רישום הירושה, ימציא למשכיר הודעה על הבקשה ויבקשנו להודיע עמדתו תוך ארבעה-עשר יום מיום קבלת ההודעה.
(ב) הודיע המשכיר לרשם, תוך התקופה האמורה, על התנגדותו לרישום הירושה, לא תירשם הירושה אלא על פי צו מפורש של בית-משפט מוסמך או אם הודיע המשכיר לאחר מכן על הסכמתו לרישומה.
(ג) לא הודיע המשכיר כאמור על התנגדותו, או הודיע על הסכמתו לרישום הירושה, יורה הרשם על רישום הירושה כמבוקש.  רישום ירושה של שכירות מתבטלת
(תיקון התשל"ב) 
24.      הוראות סימן א' יחולו, בשינויים המחוייבים, על רישום ירושה לפי סימן זה.
סימן ג': רישום הערות  תחולת סימן א' 
25.      ההערות המפורטות בסימן זה, יירשמו בידי הרשם בנוסף להערות שנקבעו בסימן ב' של פרק ט' לחוק.  הערות נוספות על הערות שבחוק 
26.      על פי בקשת שולח ירשום הרשם הערה על ביטול הרשאה שאינה בלתי חוזרת כאמור בסעיף 14(ב) לחוק השליחות, התשכ"ה-1965.  הערה על ביטול הרשאה 
27.       (א) לפי בקשת יושב-ראש מוסד תכנון ירשום הרשם הערה על היעוד או על השימוש שנקבע למקרקעין פלונים מכוח חוק התכנון או הוראות של תכנית או תנאי בהיתר שניתנו לפי חוק התכנון.
(ב) בוטל היעוד או השימוש שנרשם כאמור, או שונו הוראות של תכנית או תנאים בהיתר, יורה הרשם, לפי בקשת מי שביקש את רישום ההערה, על מחיקתה.
(ג) בתקנה זו, "מוסד תכנון" - ועדה מחוזית לתכנון ולבניה או ועדה מקומית לתכנון ולבניה או ועדת משנה של ועדה מקומית לתכנון ולבניה.  הערה על יעודם של מקרקעין
[תיקונים: התשל"ה (מס' 3), התשל"ז] 
28.       (א) על פי בקשת הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצאים מקרקעין פלונים, או על פי בקשת מפקד הג"א מחוזי, ירשום הרשם כי אותם מקרקעין, או חלק מסויים בהם, נועדו לשמש מקלט או מחסה ציבורי כמשמעותם בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 (בתקנה זו - חוק הג"א).
(ב) בוטלה הועדת המקרקעין למקלט או למחסה ציבורי, יורה הרשם על מחיקת ההערה, על פי בקשת הרשות המקומית, ראש הג"א, מפקד-הג"א מחוזי או ועדת הערר האמורה בסעיף 13(ד) לחוק הג"א, או על פי בקשת כל אדם המעוניין באותם מקרקעין.
(ג) רישום הערה לפי תקנה זו ומחיקתה פטורים מאגרת-רישום.  הערה על מקלט או מחסה
(תיקון התשל"ז) 
29.       (א) על פי בקשת הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירשום הרשם הערה בדבר אי-התאמת בנין להיתר שנתנה הוועדה על פי הוראות חוק התכנון.
(ב) רשם רשאי, על פי בקשת הוועדה המקומית או כל אדם המעוניין במקרקעין, להורות על מחיקת הערה שנרשמה כאמור בתקנת-משנה (א), אם שוכנע כי אין עוד הצדקה לקיום ההערה.  הערה על אי-התאמה
(תיקון התשל"ז) 
30.       (א) הרשם ירשום בצד רישומם של כל מקרקעין שהם מקרקעי-יעוד, כמשמעותם בסעיף 107 לחוק, הערה המעידה על אופיים זה.
(ב) פורסמה ברשומות הודעה כי המקרקעין חדלו לשמש ליעודם, כאמור בסעיף 110 לחוק - ימחק הרשם את ההערה.  הערה על היותם של המקרקעין מקרקעי יעוד 
30א.      (א) נרשמו מקרקעין או חלק מסוים בהם כנכסי הקדש ציבורי בפנקס ההקדשות הציבוריים, כמשמעותם בחוק הנאמנות, התשל"ט-1979, יודיע על כך רשם ההקדשות לרשם, והרשם ירשום הערה בדבר קיומו של רישום כאמור.
(ב) נמחק הקדש מפנקס ההקדשות הציבוריים, יודיע על כך רשם ההקדשות לרשם, והרשם יורה על מחיקת ההערה.
(ג) רישום הערה או מחיקתה לפי תקנה זו, פטורים מאגרת רישום.
סימן ד': רישום פסקי-דין וצווים  הערה על נכסי הקדש ציבורי
(תיקון התשנ"ד) 
31.      הרשם, או מי שהרשם הסמיכו לכך, ירשום כל פסק-דין, צו או החלטה אחרת של בית-משפט, אם הורה בית-המשפט על רישומם.  רישום פסקי-דין והחלטות אחרות של בתי משפט
(תיקונים: התשל"א, התשל"ז) 
32.      הרשם, או מי שהרשם הסמיכו לכך, ירשום פסק-דין, צו או החלטה אחרת של רשות המוסמכת להורות על רישום החלטותיה, אם הרשות הורתה על הרישום.  רישום החלטות וצווים של רשויות אחרות
(תיקונים: התשל"א, התשל"ז) 
33.      פסק-דין, צו או החלטה, כאמור בתקנות 31 או 32, יכול שיוגש לרישום במישרין מאת בית-המשפט או הרשות, לפי הענין, או מאת אדם מעוניין המבקש זאת, אלא שאם הוגשו מאת המעוניין כאמור, לא יירשמו כל עוד לא שולמה האגרה שנקבעה לכך.
סימן ה': רישום זכות-קדימה ומימושה  הגשת המסמך לרישום
(תיקון התשל"א) 
34.      זכות-קדימה על פי הסכם כאמור בסעיף 99 לחוק תירשם כדרך שנרשמת עיסקה והוראות סימן א' יחולו, בשינויים המחוייבים.  זכות קדימה על פי הסכם 
35.       (א) יורש המבקש לרשום זכות-קדימה כאמור בסעיף 100(ב) לחוק יגיש בקשתו לרשם; לבקשה יצורף נסח מרישום המקרקעין והעתק מצו הירושה או צו אישור הצוואה, לפי הענין.
(ב) המבקש יציין בבקשתו לגבי חלקם של אילו יורשים הוא מבקש לרשום את זכות-הקדימה, או שהוא מבקש לרשמה לגבי חלקם של כל יתר היורשים.
(ג) נוכח הרשם - על פי צו הירושה או צו אישור הצוואה ועל פי ראיות נוספות, שהוגשו לו - כי בקשת היורש בדין יסודה, תירשם זכות הקדימה.  רישום זכות קדימה של יורש
(תיקון התשל"א) 
36.      קיבל הרשם העתק מההצעה שנשלחה לבעל זכות-קדימה כאמור בסעיף 102(א) לחוק, ירשום הרשם, או מי שהרשם הסמיכו לענין זה, הערכה על כך בסמוך לרישום של המקרקעין.  הערה על הצעה לרכישת מקרקעין
(תיקון התשל"א) 
37.      בעל זכות-קדימה שקיבל הצעה כאמור בתקנה 36, וביקש להפקיד בידי הרשם את המחיר הנדרש, ימסור לרשם העתק מההודעה ששלח למציע על הסכמתו לרכוש את המקרקעין כמוצע, אישור מסירת ההודעה בדואר רשום והמחאה לזכות המציע ולהנחת דעתו של הרשם על הסכום הנקוב בהצעה כתמורת המקרקעין או הזכות; הרשם, או מי שהרשם הסמיכו לכך, ירשום הערה על ההפקדה ויודיע עליה למציע.  הפקדת המחיר
(תיקון התשל"א) 
38.      שילם בעל זכות-הקדימה למציע את המחיר הנדרש, ימסור לרשם אישור מאת המציע על קבלת הסכום או אישור על מסירתו למציע באמצעות הדואר.  הודעה על תשלום למציע 
39.      שילם בעל זכות-הקדימה את המחיר או הפקידו בידי הרשם, ונוכח הרשם כי לפי הנתונים בפנקסים אין מניעה לביצוע ההעברה, ינהג כאילו הוגשה לו בקשה לרישום עיסקה והוראות סימן א' יחולו, בשינויים המחוייבים.  ביצוע ההעברה 
סימן ו': רישום ראשון, חידוש רישום ותיקון שטח או גבולות  (תיקון התש"ם) 
40.       (א) בקשה לרישום ראשון של מקרקעין תוגש למפקח באמצעות הרשם שבתחום לשכתו נמצאים אותם מקרקעין, ואם אין הם נמצאים בתחומה של שום לשכה - במישרין למפקח שהם באזור סמכותו.
(ב) לבקשה יצורפו -
(1) תשריט המקרקעין שהוכן על-ידי מודד כמשמעותו בפקודת המדידות וכן בוקר ואושר בהתאם להוראות שבתקנות המודדים, התשכ"ה-1965;
(2) נסח מרישום המקרקעין ברישומי מס-רכוש וקרן-פיצויים, או אישור מאת מנהל מס-רכוש וקרן-פיצויים או מטעמו כי המקרקעין אינם רשומים בפנקסיו; האמור בפיסקה זו לא יחול אם הבקשה מוגשת מטעם המדינה;
(3) רשימה המפרטת שמו של כל אדם, זולת המבקש, שיש לו זכות באותם מקרקעין הטעונה רישום בפנקס, וכן מענו של כל אדם כאמור - במידה שהמען ידוע למבקש.  בקשה לרישום ראשון
(תיקון התש"ם) 
41.       (א) בקשה לחידוש רישום תוגש למפקח באמצעות הרשם שבלשכתו היו רשומים המקרקעין לפני שהושמד או טושטש הרישום.לבקשה יצורפו -
(1) נסח מהרישום הקודם של המקרקעין, שטר-קנין, תעודת-רישום או כל מסמך אחר המעיד על הרישום של המקרקעין לפני שהושמד או טושטש;
(2) רשימה המפרטת שמו של כל אדם שיש לו זכות באותם מקרקעין הטעונה רישום בפנקס, וכן מענו של כל אדם כאמור - במידה שהמען ידוע למבקש;
(3) תצהיר לאימות המסמכים האמורים בפיסקה (1) והרשימה האמורה בפיסקה (2).  בקשה לחידוש רישום 
41א.      (א) בקשה לתיקון רישום לא נכון של שטח או גבולות של מקרקעין לא מוסדרים תוגש למפקח באמצעות הרשם שבלשכתו רשומים המקרקעין.
(ב) בבקשה יפורטו כל העובדות המשמשות יסוד לתיקון המבוקש ויצורפו אליה -
(1) נסח מרישום המקרקעין;
(2) תשריט המתאר את המקרקעין ואת התיקון המבוקש שהוכן ונחתם בידי מודד כמשמעותו בפקודת המדידות, וכן בוקר ואושר ככשר לרישום בהתאם לתקנות המודדים, התשכ"ה-1965;
(3) נסח מאושר מרישום המקרקעין בפנקסי מס רכוש וקרן פיצויים ,נקסי הרשות המקומית שבתחומה נמצאים המקרקעין, או אישור מאת
מנהל מס רכוש וקרן פיצויים וראש הרשות המקומית כי המקרקעין אינם רשומים בפנקסיהם;
(4) רשימה המפרטת שמו של כל אדם, זולת המבקש, שיש לו זכות באותם מקרקעין וכן מענו של כל אדם כאמור;
(5) רשימה המפרטת שמו של כל אדם שיש לו זכות במקרקעין הסמוכים, אם התיקון עלול להשפיע על זכויותיו, וכן מענו של כל אדם כאמור;
(6) תצהיר לאימות העובדות שפורטו בכתב הבקשה והרשימות האמורות בפסקאות (4) ו-(5).  בקשה לתיקון שטח או גבולות
(תיקון התש"ם) 
42.      בנוסף לפרסום ההודעה ברשומות, כאמור בסעיף 136(א) לחוק, יורה המפקח על מסירת הודעה על כל בקשה לפי סימן זה לכל אדם שנכלל ברשימה שצורפה לבקשה כבעל-זכות במקרקעין זולת המבקש (בסימן זה - מעוניין), וכן ליועץ המשפטי לממשלה אם הבקשה לא הוגשה מטעם המדינה.  מסירת הודעה לבעלי הזכויות 
43.       (א) התנגדות לרישום או לתיקון רישום כמבוקש לפי תקנות 40, 41, או 41א תוגש בשני עותקים ובצירוף עותק אחד לכל מעוניין; אלא שאם הוגשה בקשה או התנגדות קודמת, על ידי מספר מבקשים או מתנגדים, לא יצורף אלא עותק אחד לכל אותם מבקשים או מתנגדים.
(ב) בהתנגדות יצויינו -
(1) שמו של המתנגד, משלח-ידו, מספר זהותו, מענו והמען למסירת מסמכים;
(2) הרצאה תמציתית של טענות המתנגדים.
(ג) ההתנגדות תימסר מטעם המפקח לכל מעוניין פרט למתנגד.  הגשת התנגדות
(תיקון התש"ם) 
44.      נמסרה בקשה או התנגדות לפי סימן זה בלשכה, אר בלשכתו של המפקח, ונתקבלה שם על ידי העובד שנקבע לכך, לא ייזקק המפקח לטענת-פגם בצורת הבקשה או ההתנגדות.  סייג לטענות פגם 
45.      תמה התקופה שנקבעה להגשת התנגדות בסעיף 136(ב) לחוק, ולא הוגשה התנגדות, ושוכנע המפקח כי מן הדין הוא לרשום את המקרקעין, לחדש רישומם או לתקן את הרישום הקיים, כמבוקש, יתן צו לרישומם או לתיקון הרישום.  מתן צו רישום במקרה שלא הוגשה התנגדות
(תיקון התש"ם) 
46.       (א) תמה התקופה שנקבעה להגשת התנגדות בסעיף 136(ב) לחוק, והוגשה התנגדות, יקבע המפקח מועד לדיון ויזמין את המבקש והמתנגד.
(ב) בעת הדיון ישמע המפקח תחילה את טענות המתנגד ולאחר מכן את טענות המבקש; המפקח רשאי, ככל שהדבר ייראה לו דרוש למען הצדק, להתיר למתנגד להשיב לטענות המבקש.
(ג) שמע המפקח את טענות המתנגד ונוכח כי אין בהן כדי להצדיק לכאורה את דחיית הבקשה, רשאי הוא לתת את הצו לרישום המקרקעין כמבוקש בלי לשמוע את טענות המבקש.
(ד) המפקח רשאי, בכל שלב של ההליכים לפי סימן זה, להורות על הגשת טענות בכתב, בנוסף לטענות בעל-פה או במקומן.  דיון כשהוגשה התנגדות 
47.       (א) כתום הדיון רשאי המפקח לתת צו לרישום המקרקעין או לתיקון הרישום הקיים או לדחות את הבקשה.
(ב) החלטה מנומקת של המפקח תימסר למבקש ולמתנגדים בסמוך ככל האפשר למתן ההחלטה.  החלטת המפקח
(תיקון התש"ם) 
48.      צו לרישום מקרקעין או לתיקון הרישום הקיים לפי סימן זה יפרט את כל הפרטים שייכללו ברישום המקרקעין או רישומם מחדש או בתיקון הרישום הקיים, או לתיקון הרישום הקיים ובכלל זה הפרטים בדבר הבעלות, זכויות החכירה, המשכנתאות, זיקות-ההנאה וכל יתר הזכויות הנרשמות בפנקסים.  תוכן הצו
(תיקון התש"ם) 
49.      ניתן צו לפי סימן זה, ואין עוד ערר או ערעור עליו, יעבירנו המפקח לרשם, והרשם, או מי שהרשם הסמיכו לכך, ירשום את המקרקעין בהתאם להוראות הצו.
סימן ז': רישום בית משותף וביטול הרישום  ביצוע הרישום
(תיקון התשל"א) 
50.       (א) בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים תוגש בשני עותקים באמצעות הרשם שבלשכתו רשומים המקרקעין שלגביהם מוגשת הבקשה.
(ב) לבקשה יצורפו -
(1) נסח מרישום המקרקעין;
(2) תשריט הבית, מאושר על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה, או תשריט אחר הנותן, להנחת-דעתו של המפקח, תמונה נאמנה של הבית ודירותיו;
(3) תקנון הבית או הודעה שהמבקשים מאמצים את התקנון המצוי;
(4) המלצה למינוי נציגות זמנית לבית המשותף.  הגשת בקשה לרישום בפנקס הבתים המשותפים 
51.      נוכח המפקח כי נתמלאו כל התנאים למתן צו-רישום כמפורט בסעיף 143 לחוק, וכי הבית ראוי להירשם בפנקס הבתים המשותפים כאמור בסעיף 142, יתן את צו הרישום.  מתן צו רישום 
52.      נתן המפקח צו-רישום כאמור בתקנה 51, ואין עוד ערר או ערעור על הצו, יעבירנו המפקח לרשם, והרשם, או מי שהרשם הסמיכו לכך, ירשום את הבית בפנקס הבתים המשותפים בהתאם להוראות צו הרישום.  רישום הבית
(תיקון התשל"א) 
52א.      (א) הוגשה למפקח בקשה לרשום שני בתים או יותר כבית משותף אחד, כאמור בסעיף 142(ב) לחוק, ונוכח המפקח כי מהתשריט שצורף לבקשה נובע, על פניו, שהחלקה או החלקות שעליהן הוקמו הבתים אינן ניתנות לחלוקה כאמור באותו סעיף, יתן צו רישום, ובלבד שנתמלאו תנאים אחרים למתן הצו.
(ב) לא נוכח המפקח כאמור בתקנת-משנה (א), יעביר את הבקשה לועדה המחוזית לתכנון ולבניה שבתחום סמכותה נמצאים המקרקעין שלגביהם הוגשה הבקשה (להלן - הועדה המחוזית) ולא יתן צו רישום כמבוקש אלא אם קבעה הועדה המחוזית, בחוות-דעת מנומקת כי החלקה או החלקות אינן ניתנות לחלוקה כאמור בסעיף 142 לחוק.
(ג) חיוותה הועדה המחוזית דעתה, כי החלקה או החלקות אינן ניתנות לחלוקה כאמור, יתן המפקח את צו הרישום, ובלבד שנתמלאו התנאים האחרים למתן הצו.  בית משותף המורכב ממבנים אחדים
(תיקון התשל"ב) 
53.      בעל דירה, או בעל זכות בדירה, המבקש תיקון צו הרישום, יצרף לבקשתו -
(1) נסח מרישום הבית המשותף על כל דירותיו בפנקס הבתים המשותפים;
(2) תשריט הבית, מאושר על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה, או תשריט אחר הנותן, להנחת-דעתו של המפקח, תמונה נאמנה של הבית המשותף, זולת המבקש;
(3) העתק מהבקשה בשביל כל בעל דירה ובעל זכות בדירה בבית המשותף, זולת המבקש.  בקשה לתיקון צו רישום 
54.       (א) הוגשה בקשה לתיקון צו-רישום, ימסור המפקח הודעה על כך לכל בעל דירה ולכל בעל זכות בדירה מדירות הבית המשותף זולת המבקש (בסימן זה - שכן), יציין בה את זכותו לטעון טענותיו לבקשה ויצרף אליה העתק מהבקשה.
(ב) כל שכן רשאי, תוך חמישה-עשר יום מהיום שנמסרה לו ההודעה, להגיש למפקח טענות בכתב בקשר לבקשה.
(ג) המפקח ידון בבקשה ובטענות שהוגשו לו - אם הוגשו - על סמך החומר בכתב שהוגש לו בלי לשמוע את הצדדים, ואולם רשאי הוא, אם היה משוכנע שהדבר דרוש לעשיית צדק, להורות על קיום דיון לפניו.  הגשת טענות 
55.      לאחר הדיון בטענות כאמור בתקנה 54(ג), או עם תום המועד להגשת טענות - אם לא הוגשו טענות, יתן המפקח צו לתיקון צו הרישום או ידחה את הבקשה.  החלטת המפקח 
56.      בעלי הדירות בבית משותף, המבקשים כולם לבטל את רישומו של הבית בפנקס הבתים המשותפים, יצרפו לבקשתם -
(1) נסח מרישום הבית המשותף, על כל דירותיו, בפנקס הבתים המשותפים;
(2) תשריט הבית, מאושר על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה, או תשריט אחר הנותן, להנחת-דעתו של המפקח, תמונה נאמנה של הבית על דירותיו;
(3) העתק מהבקשה בשביל כל בעל זכות בדירה מדירות הבית המשותף, זולת בעלי הדירות.  בקשה לביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים 
57.      הוגשה בקשה לביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים, כאמור בתקנה 56, או שהמפקח התכוון לבטל את הרישום מיזמתו משנוכח שהבית אינו ראוי עוד לרישום בפנקס, כאמור בסעיף 146 לחוק, ימסור המפקח הודעה על כך לכל בעל-דירה ולכל בעל-זכות בדירה, ומשעשה כן יחולו הוראות תקנות 54 ו-55 בשינויים המחוייבים.  הגשת טענות 
58.      הוגשה בקשה לרישום בית הנמצא בבעלות משותפת של מספר בני-אדם בפנקס הבתים המשותפים, רשאי המפקח לצוות בצו הרישום על העברת חלקים בלתי-מסויימים בדירות משותף לשותף.  רישום בית שבבעלות משותפת 
59.       (א) המפקח רשאי לצוות, בצו הרישום, כי הבעלות בדירה שהיתה מוחכרת לחוכר ערב הרישום תירשם בשם החוכר כאמור בסעיף 143(ג) לחוק, אם נתבקש לכך על ידי הבעל והחוכר ואם שוכנע כי ביטול החכירה והעברת הבעלות נעשים עקב הרישום בפנקס הבתים המשותפים בלבד.
(ב) היתה דירה, כאמור בתקנה-משנה (א), מוחכרת בחכירה לדורות, יהיו ביטול החכירה והקניית הבעלות לחוכר פטורים מאגרה.
סימן ח': רישומים שונים  העברת בעלות לחוכר 
60.       (א) רישום חלוקה, פיצול או איחוד של חלקות (בתקנה זו - פעולת תכנון) ייעשה על סמך תכנית שהוכנה ונחתמה בידי מודד כמשמעותו בפקודת המדידות, אושרה בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, וכן בוקרה ואושרה ככשרה לרישום בהתאם להוראות שבתקנות המודדים, התשכ"ה-1965.
(ב) בקשה לרישום פעולת תכנון תהא חתומה בידי בעלי המקרקעין שבהם מבוצעת אותה פעולה ותוגש לרשם הממונה על הלשכה שבה רשומים המקרקעין.
(ג) לבקשה יצורפו -
(1) תכנית פעולת התכנון, שהוכנה ואושרה כאמור בתקנת-משנה (א);
(2) נסח מרישום המקרקעין הכלולים בתכנית;
(3) אישורים על תשלום כל האגרות, המסים, הארנונות ויתר תשלומי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום פעולת תכנון או פטור מהם.
(ד) בכפוף לאמור בתקנות-משנה (ה) ו-(ו), משנוכח הרשם כי תכנית פעולת התכנון הוכנה ואושרה כדין ואין מניעה לביצועה ולרישומה, ירשום הרשם או מי שהסמיך לכך את פעולת התכנון כפי שאושרה.
(ה) היו מקרקעין שבהם מבוצעת פעולת תכנון מוחכרים או משועבדים במשכנתה או בזיקת הנאה או בזכות קדימה, או כפופים להערה שנרשמה מכוח הוראת דין, יפרט הרשם את הפרטים בדבר רישומן של זכויות או הערה כאמור בחלקות שייווצרו לאחר פעולת התכנון.
(ו) היו מקרקעין שבהם מבוצעת פעולת תכנון רשומים בפנקס הבתים המשותפים, יפרט המפקח את הפרטים בדבר רישומו או תיקונו של צו הרישום בפנקס הבתים המשותפים לגבי החלקות שיווצרו לאחר פעולת התכנון.  חלוקה, פיצול ואיחוד
(תיקון התשל"ט) 
61.      נוכח הרשם כי מבנים או נטיעות רשומים בנפרד מן הקרקע על שם אדם אחד, יורה על ביטול הרישום וירשום את המבנים או הנטיעות והקרקע כיחידה אחת.  מחוברים שנרשמו בנפרד מקרקע
(תיקון התשל"ז) 
61א.     נוכח הרשם כי זכות במקרקעין מוזגה בזכות אחרת שבאותם מקרקעין רשאי הוא למזג את הרישומים.
סימן ט': ביטול רישומים  מיזוג זכויות
(תיקון התשל"ז) 
62.      הממונה רשאי, על פי בקשת צד מעוניין או על פי הודעת הרשם, ולאחר שנתן לכל אדם שזכותו עלולה להיפגע בכך הזדמנות להביא בפניו טענותיו וראיותיו, לבטל רישום בפנקסים, אם נוכח שהזכות הרשומה פקעה, אם מכוח הוראת דין, אם על-ידי שנסתיימה התקופה הרשומה שנקבעה לתקפו של הרישום ואם על-ידי מאורע שנקבע כמפקיע תקפו של הרישום.  ביטול זכות רשומה 
63.       (א) ממשכן המבקש לפדות את חובו על-ידי הפקדת המגיע ממנו בידי הרשם והפקעת המשכנתה, כאמור בסעיף 89 לחוק, יגיש לרשם בקשה לכך ויצרף אליה -
(1) שטר המשכנתה או העתק מאושר ממנו, או נסח מרישום המקרקעין;
(2) ראיות לסירובו של בעל המשכנתה לקבל את החוב מהממשכן, או לאי-יכלתו של הממשכן לסלק את החוב לבעל המשכנתה על אף שנקט צעדים סבירים לעשות זאת;
(3) סכום החוב וכל סכום אחר המגיע לבעל המשכנתה בהתאם לתנאי המשכנתה, או המחאה, להנחת דעתו של הרשם, על סכומים כאמור.
(ב) הרשם ימסור הודעה לבעל המשכנתה על ההפקדה ויזמינו להופיע בלשכה לקבלת המופקד ולחתימת שטר הפטר המשכנתה תוך תקופה שנקבעה בהודעה ושלא תפחת מחמישה-עשר יום; לא היה מענו של בעל המשכנתה ידוע לרשם, יפרסם את ההודעה בשני עתונים יומיים ויכול הרשם לפטור מחובת הפרסום כאמור אם ראה, שבנסיבות המקרה יהא זה צודק ויעיל לעשות כן.
(ג) הופיע בעל המשכנתה תוך התקופה שנקבעה בהודעה, ישלם לו הרשם את המגיע לו ויחתימו על שטר המשכנתה; לא הופיע כאמור, או שהופיע אך סירב לחתום על השטר, ונוכח הרשם כי אין מניעה להפקעת המשכנתה, לא בדין ולא בתנאי המשכנתה או ברישום בפנקסים, יורה על הפקעתה ומחיקתה בהתאם לכך.  הפקעת משכנתה על-ידי הפקדה
(תיקונים: התשל"א, התשל"ז, התש"ם) 
64.      נמחקה המשכנתה, יפקיד הרשם את המופקד או באוצר או במוסד שקבע החשב הכללי או מי שהוא הסמיכו לכך, והערה על כך תירשם בידו או בידי מי שהוא הסמיך לענין זה בסמוך למקום רישומם של המקרקעין שהיו ממושכנים במשכנתא שהופקעה.  הפקדה באוצר או על פי הוראותיו
(תיקון התשל"א) 
65.       (א) כל רישום ניתן לביטול על פי בקשת הצדדים ובלבד שחתמו על שטר ביטול כדרך שחותמים על שטר עיסקה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי המפקח להורות על ביטולו של הרישום על פי בקשתו של בעל הזכות המתבטלת בלבד, אם ראה כי בנסיבות המקרה יהיה זה צודק ויעיל לעשות כן, ובתנאים שקבע.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי הרשם להורות על ביטול הרישום של משכנתה על פי בקשת בעל המשכנתה שהוא בנק או מוסד בנקאי או מוסד כספי, כמשמעותם בפקודת הבנקאות, 1941; המשכנתה תתבטל בשלמותה לגבי כל המקרקעין שלגביהם היא רשומה.
פרק ד': עררים  ביטול רישום על-ידי הצדדים
(תיקון התשל"ה) 
66.      התקופה לערר לממונה על החלטת רשם או מפקח, כאמור בסעיף 121 לחוק, היא חמישה-עשר יום מהיום שנמסרה ההחלטה לעורר, ואם לא נמסרה לו - מהיום שהגיעה לידיעתו.  התקופה לערר לממונה 
67.       (א) הממונה רשאי לבקש מכל בעל-דין בערר שיגיש לו סיכומים נוספים של טענותיו בכתב או בעל פה, בנושאים שיקבע הממונה, בנוסף לחומר שהיה בפני הרשם או המפקח.
(ב) סיכומים נוספים שהוגשו כאמור בתקנת משנה (א), יובאו לידיעת יתר בעלי-הדין בערר ואם הם מוגשים בעל-פה לא יישמעו אלא אם הוזמנו יתר בעלי הדין להיות נוכחים בעת השמעתם - ותינתן להם ההזדמנות להעיר הערותיהם.  סיכומים נוספים 
68.      כל מקום שמוגש ערר לממונה על שומת מקרקעין, שנעשתה בין לענין קביעת אגרה ובין לצורך אחר, יבקש הממונה, לפני שיתן החלטתו בערר, חוות דעתו של השמאי הממשלתי הראשי.  ערר על שומה 
69.      התקופה לערעור לבית-המשפט המחוזי על החלטת הממונה, כאמור בסעיף 122 לחוק, היא חמישה-עשר יום מיום שנמסרה ההחלטה למערער, ואם לא נמסרה לו - מהיום שבו הגיעה לידיעתו.  התקופה לערעור לבית-המשפט 
פרק ה': בתים משותפים ובתים שאינם רשומים כבתים משותפים
סימן א': יישוב סכסוכים  (תיקון התשל"ח) 2 
70.      בסימן זה "תביעה" - תביעה לפני המפקח להכרעה בסכסוך לפי סימן ד' של פרק ו' ופרק ו'1 לחוק.  הגדרות
(תיקון התשל"ח) 
71.       תקנות סדר הדין האזרחי, התשכ"ג-1963, יחולו, בשינויים המחוייבים, על סדרי הדין בהליך לפי סימן זה בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות אלה.  החלת סדר הדין האזרחי
(תיקון התשל"ח) 
72.      התביעה תוגש למפקח הממונה על הלשכה שבה רשום או עשוי להירשם הבית כבית משותף.  מקום הגשת התביעה
(תיקון התשל"ח) 
73.      כתב התביעה יכיל את הפרטים כאמור בתקנות סדר הדין האזרחי, התשכ"ג-1963, ואת הפרטים הבאים:
(1) בסכסוך בבית משותף -
(א) כתובת הבית;
(ב) מספר הגוש והחלקה;
(ג) מספר המבנים בבית;
(ד) מספר הדירות בכל מבנה;
(ה) מספר הכניסות.
(2) בסכסוך בבית שאינו רשום כבית משותף - את הפרטים שבפיסקה (1) וכן את הפרטים הבאים:
(א) בסכסוך לפי סעיף 58 לחוק - פירוט השטח של כל דירה נשוא הסכסוך וסך כל שטחי הדירות בבית.
(ב) פירוט הרכוש המשותף, לפי הענין.  פרטי כתב התביעה
(תיקון התשל"ח) 
74.       (א) לכתב תביעה בבית משותף יצורף, בין היתר, נסח מרישום הדירה או הדירות נשוא הסכסוך.
(ב) לכתב תביעה בבית שאינו רשום כבית משותף - יצורפו, בין היתר:
(1) התקנון - כאשר התביעה מבוססת על תקנון מוסכם בין בעלי הדירות;
(2) פרוטוקול מאסיפת בעלי הדירות בדבר מינוי נציגות - כאשר התביעה מוגשת על-ידי נציגות.  צירופים לכתב התביעה
(תיקון התשל"ח) 
75.      המפקח רשאי למזג תביעות התלויות ועומדות לפניו, לדון בהן במשותף ולתת החלטה אחת בכולן, אם התביעות נוגעות לאותו בית משותף או לאותו בית שאינו רשום כבית משותף.  מיזוג
(תיקון התשל"ח) 
76.      התקופה לערעור לבית המשפט המחוזי על החלטת המפקח לפי סימן זה היא ארבעים וחמישה יום מהיום שבו הומצאה ההחלטה למערער.
סימן ב': ניהול ופיקוח  התקופה לערעור
(תיקון התשל"ח) 
77.       (א) בקשה לרישום תקנון מוסכם לבית משותף או לשינוי הוראות התקנון, תוגש למפקח באמצעות הרשם אם אגב הבקשה לרישום הבית בפנקס הבתים המשותפים או לתיקון הרישום ואם בבקשה נפרדת; לבקשה, כאמור, יש לצרף נסח מרישום הבית המשותף על כל דירותיו.
(ב) כל חתימה על בקשה לפי תקנה זו תאומת כדרך שמאמתים חתימה על שטר עיסקה.
(ג) נוכח המפקח, כי עורכי התקנון זכאים לבקש את רישום התקנון או השינוי, וכי אין מניעה לרישום התקנון או השינוי, יאשר את הבקשה ויורה על רישום התקנון או השינוי בפנקס הבתים המשותפים ועל תיקון הצו, לפי הענין.  רישום תקנון לבית משותף
(תיקון התשל"ח) 
78.      קבעו בעלי הדירות בתקנון נציגויות נפרדות ואסיפות כלליות נפרדות למבנים או לאגפים, יקבעו בו בעלי הדירות הוראות בדבר חלוקת הסמכויות בין הנציגות הכוללת ובין הנציגויות הנפרדות וכן את דרכי כינונן של הנציגות הכוללת והנציגויות הנפרדות.  נציגויות נפרדות למבנים או לאגפים
(תיקון התשל"ח) 
79.      ציווה המפקח, לפי סעיף 60(ב) לחוק, על בעל דירה בבית משותף שנהרס להעביר את זכותו למי שקבעו בעלי הדירות המשקמים את הבית, או למי שקבע המפקח, ונתגלעו חילוקי דעות לגבי שווי הזכות, יקבע המפקח את שווי הזכות לאחר שקיבל חוות דעת מאת שמאי ממשלתי.  הריסת בית משותף
(תיקון התשל"ח) 
80-83.  (בוטלו).
פרק ו': הוראות שונות  (תיקון התשל"ח) 
84.      הממונה יקבע את הנוהל למחיקת רישום סוגי המקרקעין שהיו קיימים מכוח החקיקה העותומנית.  ביטול סוגי מקרקעין 
84א.      (א) בקשה למתן אישור כי מקרקעי יעוד חדלו לשמש ליעודם כאמור בסעיף 110 לחוק, תוגש מאת בעל המקרקעין או מאת ועדת תכנון ובניה כמשמעותה בחוק התכנון לממונה על המרשם בחמישה עותקים ובצירוף תכנית שאישרה אותה הוועדה המחוזית; אם הוגשה בקשה כאמור מאת ועדת תכנון ובניה כמשמעותה בחוק התכנון תעביר הוועדה העתק מהבקשה לבעל המקרקעין.
(ב) הממונה על המרשם יעביר ארבעה עותקים מהבקשה עם התכנית המאושרת, בצירוף הערותיו, לשר המשפטים.
(ג) שר המשפטים יעביר עותקים מהבקשה עם הרצופות לשרי החקלאות, הפנים והתחבורה ויבקשם להמציא לו הערותיהם תוך שלושים יום.
(ד) כתום שלושים יום יחליט שר המשפטים בבקשה לאור הערות שהומצאו לו - אם הומצאו - ויודיע החלטתו לממונה.
(ה) על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ד), בקשה כאמור לענין מקרקעי יעוד הכלולים בתכנית שיכון ציבורי, כמשמעותה בחוק רישום שיכונים ציבוריים, התשכ"ד-1964, תוגש לממונה על המרשם בשני עותקים ובצירוף תכנית השיכון הציבורי שאישרה אותה ועדת התיאום כאמור בסעיף 5 לחוק האמור; הממונה יעביר עותק אחד של הבקשה עם התכנית לשר המשפטים, בצירוף הערותיו, ושר המשפטים יחליט בבקשה ויודיע החלטתו לממונה.  הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעין שאינם מקרקעי יעוד
(תיקונים:
התשל"ב, התשל"ג) 
84ב.      (א) בתקנה זו, "השר" - השר שקבעה הממשלה לענין סעיף 111 לחוק, כולו או מקצתו.
(ב) בקשה לפי סעיף 111 לחוק לאשר עיסקה במקרקעי יעוד או התחייבות לעשות עיסקה כאמור, תוגש בארבעה עותקים לממונה על המרשם; הבקשה תפרט את היעוד שלו משמשים המקרקעין, את המניעים המחייבים אישור העיסקה או

ההתחייבות והצעדים הננקטים להבטחת יעודם של המקרקעין; לבקשה יצורפו תשריט המקרקעין וטיוטת ההסכם או ההתחייבות לעשיית העיסקה.
(ג) הממונה יעביר לשר שני עותקים מהבקשה עם הרצופות, בצירוף הערותיו.
(ד) נתן השר החלטתו בבקשה, יודיענה לממונה על המרשם.  אישור עיסקאות במקרקעי יעוד
(תיקון התשל"ב) 
85.      כל החלטה או הוראה אחרת של הממונה, של מפקח או של רשם, תהיה בכתב ותכלול הנמקה ממצה.  החלטות בכתב 
86.       (א) הממונה רשאי לקבוע טפסים לבקשות, לשטרות, לצווים ולמסמכים אחרים הנערכים לענין תקנות אלה.
(ב) מסמך שיש לערכו לפי אחד הטפסים שנקבעו בתקנות אלה או על פיהן יהא ערוך, בשינויים המחוייבים, לפי הנסיבות ואין חובה שיהא העתק מילולי ממנו.  טפסים 
87.       (א) כל אדם המבקש לעיין בפנקסים או לקבל נסח מהרשום בהם יגיש בקשה לרשם וישלם את האגרה שנקבעה לכך.
(ב) העיון יכול שייעשה בקריאה בספר בנוכחותו של עובד הלשכה או בהקרנת תצלום, וקבלת נסח יכול שתהיה במסירת העתק מהרישום בכתב-יד של עובד הלשכה או במכונת-כתיבה של הלשכה, או במסירת תצלום, הכל כפי שיורה הרשם.  עיון בפנקסים וקבלת נסחים
(תיקונים: התשל"א, התשל"ז) 
87א.      (א) הוגשה בקשה לעיין באוסף תעודות או לקבל עותק מאושר מהם, תכלול הבקשה את הענין שיש למבקש בהם.
(ב) נוכח הרשם כי המבקש קשור במישרין לאוסף התעודות או שעיון בהם אינו עשוי לפגוע באחר, יאשר את הבקשה ויפרט את התעודות שבהן רשאי המבקש לעיין או לקבל מהן עותק מאושר.  עיון באוסף תעודות וקבלת עותקים מאושרים
(תיקון התשל"ז) 
88.      בכל לשכה ינוהל יומן פעולות, ובו ירשמו כל רישום בפנקס המקרקעין.  יומן פעולות
(תיקונים: התשל"א, התשל"ז) 
89.      לבקשת צד לפעולה רשאי רשם להעביר לרשם אחר את סמכותו לבצע את הרישום וכן את סמכותו לאמת חתימתו של צד לעיסקה, אם נוכח כי בנסיבות המקרה מן הצדק לעשות כן.  העברה מרשם לרשם 
90.       (א) הרשם רשאי לצוות על תיקון טעויות סופר שקרו ברישום.
(ב) על פי בקשת מעונין רשאי מפקח לצוות, בתנאים שיקבע, על תיקון טעויות סופר שנפלו ברישום מחמת טעות שנפלה במסמכים ששימשו יסוד לאותו רישום.  תיקון טעויות
(תיקון התשל"ז) 
91.      העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - מאסר ששה חדשים.  עונשין 
92.      תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ג בטבת התש"ל (1 בינואר 1970).  תחילה 
93.      בטלות -
(1) תקנות המקרקעין (סדרי רישום), התש"ך-1960;
(2) תקנות העברת קרקעות (הוכחות זהות), התשט"ז-1956;
(3) תקנות 1 עד 17 ו-21א עד 22 והתוספות הראשונה והשלישית לתקנות בתים משותפים, התשי"ג-1953.  ביטול 
94.      לתקנות אלה ייקרא "תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל-1969".  השם 
תוספת
(תקנה 6(ב))
טופס 1
דוגמת דף של פנקס זכויות
מספר הרישום הקודם בפנקס השטרות

מספר הפנקס_______________מספר הדף_______________

המחוז_______________________ העיר או הכפר_______________ הרובע או השכונה___________________________

מספר הגוש__________  מספר המפה
_____________________  הערות רשם המקרקעין
_______________________________________________           
מספר החלקה______________  השטח  _______________________________________________           
המספר הישן של החלקה  דונמים  מטרים  _______________________________________________         
_________________________________      זיקות הנאה הנוגעות לחלקה         
המספר בלוח השינויים  יעוד המקרקעין             
________________________________  _____________________  השטר  תאריך הרישום  מהות הזיקה       
    היום  החודש  השנה       
המספר החדש של החלקה
_________________________________  מספר הסימוכין שנקבע לענין מס רכוש וקרן פיצויים             
  _____________________             

 

 


הבעלות                     
מספר  מספר  תאריך הרישום  מהות  שם הבעלים  החלק  אג'  לירות  הערות     
הבקשה  השטר  היום  החודש  השנה  הפעולה           
                     
שעבודים שאינם זיקת הנאה                     
מספר  מספר  תאריך הרישום  מהות  לזכות מי  החלק  אג'  לירות  הערות     
הבקשה  השטר  היום  החודש  השנה  הפעולה  נוצר השעבוד         
                     

 

טופס 2
דוגמת דף של פנקס שטרות
פנקס שטרות
לשכת רישום המקרקעין ב_____________________ העיר או הכפר_____________________ פנקס מס' _____________________
גוש שומה מס' _____________________ חלקה מס' _____________________ דף קודם מס' _____________________

 

מספר הבקשה  מספר השטר  תאריך הרישום  יעוד המקרקעין  תיאור הנכס  הגבולות  השטח  מהות הפעולה  שם המקנה  שם הרוכש  החלקים  התמורה  הערות         
מטרים מרובעים  דונמים  הסכום המוצהר  השווי                           
אג'  לירות  אג'  לירות                           
                                 

טופס 3
דוגמת דף של פנקס בתים משותפים

מספר הרישום הקודם בפנקס השטרות

מספר הפנקס_____________________ מספר הדף_____________________

המחוז_____________________ העיר או הכפר_____________________ הרובע או השכונה_____________________

מספר הגוש  שומה  מספר המפה
_____________________  תיאור הדירה

דירה בת____ חדרים בקומה המסומנת בתשריט במספר_____ לדירה זו צמודים_______ חלקים ברכוש המשותף מס' משנה_______
_____________________________________________________________________________________________         
  רישום             
מספר החלקה______________  השטח             
מטרים מרובעים               
המספר הישן של החלקה               
_________________________________  זיקות הנאה וזכויות שימוש אחרות הנוגעות לחלקת המשנה             
המספר בלוח השינויים  יעוד חלקת המשנה             
________________________________  _____________________  השטר  תאריך הרישום  מהות הזיקה       
    היום  החודש  השנה       
המספר החדש של החלקה
_________________________________  מספר הסימוכין שנקבע לענין מס רכוש וקרן פיצויים             
  _____________________             

 


הבעלות                     
מספר  מספר  תאריך הרישום  מהות  שם הבעלים  החלק  אג'  לירות  הערות     
הבקשה  השטר  היום  החודש  השנה  הפעולה           
                     
שעבודים שאינם זיקת הנאה או זכות שימוש אחרת                     
מספר  מספר  תאריך הרישום  מהות  לזכות מי  החלק  אג'  לירות  הערות     
הבקשה  השטר  היום  החודש  השנה  הפעולה  נוצר השעבוד         
                     

טופס 4
(תקנה 9(א))

משרד המשפטים/אגף רישום והסדר המקרקעין, לשכת רישום המקרקעין ב_________________________

  בקשה    מספר הבקשה 
  לרישום מקרקעין     
לפי תקנות המקרקעין, (ניהול ורישום), התש"ל-1969  נתקבלה ביום     


1.  תיאור           
  המקרקעין  הישוב  הגוש  החלקה  הפנקס  הדף 


2.  הפעולה  אני (אנו) בעל(י) הזכות במקרקעין הנ"ל/באמצעות בא כוחי(נו)  _________________________________ 
  המבוקשת  מבקש(ים) לרשום בפנקס המקרקעין את הפעולה:   


*3.  פרטי          מהות הזכות   
  המבקש(ים)  שם פרטי  שם משפחה  מספר זיהוי  הכתובת  במקרקעין  החלקים בזכות 
  ופירוט             
  הזכות             
  במקרקעין             


*3.  פרטי          מהות הזכות   
  מקבל(י)  שם פרטי  שם משפחה  מספר זיהוי  הכתובת  במקרקעין  החלקים בזכות 
  הזכות             
  ופירוט             
  הזכות             
  המועברת             


המסמכים  1 [ ] נסח רישום  6 [ ] שטר העיסקה ב_____ עותקים  11 [ ] אישור תשלום מס מימון רכש 
המצורפים  2 [ ] משח/2  7 [ ] יפוי כח של מקבל הזכות  12 [ ] אישור תשלום מלווה מלחמה 
לבקשה  (הצהרה לפי ס' 73 לחוק מס שבח)  8 [ ] אישור תשלום מס שבח  13 [ ] אישור תשלום מסים לרשות מקומית 
סמן × במשבצת  3 [ ] יפוי כח של המבקש  9 [ ] אישור תשלום תוספת מס  14 [ ] אישור המפקח על מטבע חוץ 
מתאימה)  4 [ ] צוים של ביהמ"ש.    (כאשר אחד הצדדים תושב חוץ) 
  פירוט__________________________________     
  5 [ ] צו ירושה  10 [ ] אישור תשלום מס רכוש  15 [ ] _____________________________________ 
פרטי       
המטפל  עורך הדין/מורשה לכתיבת בקשות  _____________________________________  מ______________________________________________ 
ברישום    (שם)  (מקום) 
הפעולה  הוסמך על ידי(נו) לטפל ברישום הפעולה הנ"ל בפנקס המקרקעין.     


מקום להדבקת בולי הכנסה    * שם המבקש/מיופה הכח  חתימה       
             
_______________________             
        תאריך     


הצהרת  אני _______________________________, עו"ד/מורשה לכתיבת בקשות, מצהיר בזה שבקשה זו חתומה 
המטפל  ע"י המבקש(ים) הנ"ל/ע"י בא כוח(ם) של המבקש(ים) הנ"ל, ומבקש לאשר הבקשה. 
ברישום  כתובתי למסירת מסמכים _____________________________ טלפון _____________________________ 
הפעולה   


* אם המקום בטופס אינו מספיק - נא לצרף נספח.  ___________________________  _____________________________________ 
  תאריך  חתימת המטפל ברישום הפעולה 

 גירושיןיום שישי, 30 ינואר 2015